SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM I ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Korisnici usluge vodosnabdijevanja su vlasnici, odnosno korisnici  individualnih stambenih objekata, objekata kolektivnogm stanovanja te pravni subjekti u sljedećim mjesnim zajednicama: Lukavac grad, Lukavac Mjesto, Huskići, Hrvati, Crveno brdo, Modrac, Bokavići, Gornji Bistarac, Donji Bistarac, Puračić.

Putem vodovoda se snabdijeva oko 23.000 stanovnika i oko 470 privrednih subjekata. 

Redovne aktivnosti preduzeća su: svakodnevno praćenje potrošnje vode i koordinacija sa proizvođačem vode – Global Ispat Koksna Industrija Lukavac održavanje mreže vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže  redovna analiza vode u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, broj: 40/10, 43/10 i 30/12), koja obuhvata pet bakterioloških i 3 fizičko-hemijske analize vode mjesečno.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

Na sistem centralnog grijanja priključeno je :

  • 3297  stambenih jedinica sa ukupnom površinom grijanja oko 145.000 m2
  • javne ustanove sa ukupnom površinom grijanja oko 22.000 m2
  • privredni  subjekti sa ukupnom površinom grijanja oko 165.500 m2

Redovne aktivnosti preduzeća su:

  • stalni nadzor vrelovodnog sistema, a radi otklanjanja nedostataka na cjevovodima i armaturama u podstanicama
  • pravilna distribucija i raspodjela tople vode u cilju ravnomjernog grijanja prema tehničkim standardima i propisima.

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Redovne aktivnosti preduzeća su: prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Programom odvoza komunalnog otpada obuhvaćene su 24 Mjesne zajednice Grada Lukavac, i to:

750 privrednih subjekata i oko 11.100 domaćinstava. Odvoz komunalnog otpada vrši se na osnovu godišnjeg operativnog plana odvoza komunalnog otpada na području Općine Lukavac.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH POVRŠINA

U skladu sa Program održavanja i čistoće javnih površina kojeg usvaja Gradsko vijeće Lukavac na godišnjem nivou utvrđene su sljedeće aktivnosti preduzeća:

  1. proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina,
  2. higijena asflatnih površina,
  3. higijena zelenih površina,
  4. dekorisanje – ukrašavanje javnih površina.

Sve aktivnosti obavljaju se isključivo po nalogu i uz nadzor Službe za komunalne i inspekcijske poslove Grada Lukavac.

ODRŽAVANJE GRADSKOG GROBLJA

Redovne aktivnosti preduzeća su: održavanje i uređenje prostora gradskog groblja usluge iskopa i zagrtanja grobnica prilikom sahrana.

TRŽNICE I PIJACE

Preduzeće organizuje: dnevnu pijacu – “Gradska tržnica” Lukavac, Kulina bana bb otvorenu sedmičnu pijacu (ponedjeljkom).

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Programom održavanja javne rasvjete kojeg usvaja Gradsko vijeće Lukavac na godišnjem nivou utvrđene su aktivnosti preduzeća na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine na području Grada Lukavac.