Pomoćnik direktora za tehničke poslove

Muris Osmić, bach.ing.maš.